۷ شهريور ۱۳۹۸ چاپ صفحه

روانکار های موتوری نقش کلیدی در کاهش کربن دی اکسید دارند.

روانکار های موتوری نقش کلیدی در کاهش کربن دی اکسید دارند.

مطالعه انجام شده توسط  ATIEL نشان می دهد تکنولوژی روانکار های موتوری تأثیر مهمی در کاهش انتشار آلودگی وسیله نقلیه در اروپا داشته است.

این مطالعه، که توسط موسسه ریکاردو، شرکت مشاوره مستقل محیط زیست و مهندسی انجام شد ماشین های سواری بنزینی، وسایل نقلیه تجاری سبک دیزلی و کامیون ها را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این مطالعه، روانکارها در کاهش انتشار کربن در اتحادیه اروپا نقش مهمی ایفا کرده اند. روانکار ها از طریق افزایش بازده سوخت در کاهش تولید CO2  مؤثر هستند. میزان تولید CO2  تا سال 2020 باید حداکثر به میزان  4/1%در سال کاهش یابد. برای سال 2030 این مقدار به به  1 تا 1/3% کاهش خواهد یافت .

نتایج آزمون، یک روند آشکار کاهشی از تولید کربن دی اکسید را نشان می دهد که مربوط به استفاده از روانکار هایی با ویسکوزیته کمتر بوده است.

این مطالعه نشان می­دهد به دلیل استفاده از روانکار مناسب، میزان صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان سالانه 1/1 تا 3 بیلیون یورو تا سال 2020 خواهد رسید و از سال 2020 تا 2030،  این  مقدار 800 میلیون تا 5/2بیلیون یورو در سال خواهد شد. درصورتی که اثرات غیر مستقیم روانکار نیز افزوده گردد پتانسیل صرفه جویی در مصرف سوخت تا سال 2030، به صورت سالیانه در حدود 5/2 تا 8/3بیلیون یورو خواهد بود.

ATIEL  سازمانی در اروپا است که از طریق ارایه مشاوره تخصصی به شرکای صنعتی و مصرف کنندگان روانکارها در زمینه ارتقای استانداردهای این صنعت فعالیت دارد.