محصولات

مشاهده ویدئو
محصولات
گروه اصلی:
زیر گروه:

روغن‌هاي نفتنيک، هيدروکربن‌هاي حلقوي سيرشده‌ی يک يا چند حلقه‌ای بوده و هر حلقه می‌تواند دارای 5 تا 6 کربن باشد.

روغن‌هاي نفتنيک به دلیل شاخص گرانروی پایینی که دارد در کاربردهای انتقال حرارت از جمله فلزکاری و آبکاری بکار می‏رود. رفتار مناسب در سرمای این روغن پایه نیز از جمله خصوصیاتی است که انتخاب آن را در کاربردهای روغن‌هاي هيدروليک مناسب کرده است.